ČOI zakázala na trhu PCI kartu 3+3 COMBO XWT20101102

PCI kartu 3+3 COMBO XWT20101102

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je nebezpečná PCI karta, značka FireWare, číslo modelu PCI 3+3 COMBO XWT20101102, u které bylo zjištěno několikanásobné překročení maximálního limitu olova.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je nebezpečný výrobek PCI karta. Výrobek je spolu s propojovacím kabelem a CD uložen do kartonové krabičky s anglickým textem s údaji k použití výrobku a označením CE. Samotný výrobek je opatřen stanoveným označením CE.

Zkoušky provedené akreditovanou laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji PCI karty bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 36,0 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. ČOI zjistila i další závady – na výrobku chybí uvedení výrobce a dovozce, včetně adres místa, na kterém je lze kontaktovat. Dovozce k výrobku nedoložil EU prohlášení o shodě, tudíž nedoložil dokument prokazující provedení posouzení shody při uvedení výrobku na trh.

Kontrolovaný výrobek tak neodpovídá požadavkům NV č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Česká obchodní inspekce uložila dovozci ochranné opatření (dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je zákaz uvádění na trh a stažení výše jmenovaného výrobku z trhu a z oběhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku

PCI karta „Karta FIREWARE“
Značka: FireWare
Číslo modelu: PCI 3+3 COMBO XWT20101102
EAN: XWT20110104
Výrobce: neuveden
Dovozce: neuveden
Původ výrobku: Čína

TZ/ČOI

Související články

Leave a Comment